Monde | A full service digital agency | Regulamin
17928
page-template-default,page,page-id-17928,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1 lipiec 2014 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem systemu informatycznego serwisu internetowego monde.pl, zasady korzystania z tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Serwis internetowy pod adresem www.monde.pl, zwany w dalszej treści Serwisem, prowadzony jest przez firmę: Monde Sound&Vision Izabela Molenda z siedzibą w Bydgoszczy, 85-072, Plac Weyssenhoffa 2/8, NIP: 967-105-12-13, Regon 340042819, adres e-mail: studio@monde.pl.

Adres strony internetowej: www.monde.pl
Adres poczty elektronicznej : studio@monde.pl

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej.

 

§2 Podstawa prawna

Usługi świadczone drogą elektroniczną są oparte o następujące regulacje:

a) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.),

b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

e) Kodeks Cywilny.

 

§3 Definicje

1. Usługa wykonana drogą elektroniczną – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

3. Klient – Użytkownik, który spełnia warunki regulaminu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z wykorzystaniem sieci Internet, który korzysta z usługi świadczonej przez Serwis;

4. Strony – Użytkownik oraz Usługodawca;

5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.monde.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia i zawrzeć umowę sprzedaży;

4. Sprzedający – podmiot prowadzący serwis.

5. Klient – Użytkownik spełniający warunki regulaminu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z wykorzystaniem sieci Internet, który korzysta z usługi świadczonej przez Serwis;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży usługi ze Sprzedawcą.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§4 Zawarcie umowy

1. Usługobiorca zamawiając za pośrednictwem Internetu poprzez formularz kontaktowy na stronie www.monde.pl lub na adres e-mail: studio@monde.pl usługę wykonywaną drogą elektroniczną, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami akceptując warunki świadczenia usługi.

2. Zamówienie usługi polega na wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie www.monde.pl lub wysłania maila na adres : studio@monde.pl i uiszczeniu honorarium.

3. Honorarium płatne jest za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na stronie www.monde.pl lub na konto bankowe.

4. Po dokonaniu opłaty honorarium wystawiona zostanie faktura VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub pocztą tradycyjną;

 

§5 Wykonanie usługi

1. Wykonanie usługi polega na dostarczeniu drogę elektroniczną dokumentów elektronicznych.

2. Termin i honorarium wykonania usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju zamawianej usługi.

3. W przypadku potrzeby doprecyzowania zakresu usługi bądź uzyskania od Usługobiorcy dodatkowych informacji, termin wykonania usługi liczy się od daty udzielania dodatkowych informacji.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi, jeżeli przekazane przez Usługobiorcę informacje nie są wystarczające do wykonania usługi. W takim przypadku wpłacone honorarium jest zwracane niezwłocznie tj. w terminie 1 dnia roboczego od wskazania przez Usługobiorcę rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot honorarium;

5. W przypadku niemożności udzielenia usługi w ustalonym terminie, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę, któremu przysługuje prawo wyrażenia zgody na zaproponowany termin bądź żądanie zwrotu uiszczonego honorarium;

6. Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu dokumentów elektronicznych przez Internet polega na wysłaniu na wskazany adres e-mail lub udostępnieniu pod wskazanym adresem internetowym dokumentów elektronicznych wykonanych wg. wcześniej przekazanych wytycznych Usługobiorcy w zamówieniu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Z uwagi na charakter świadczonych usług nie mogą one podlegać zwrotowi, co oznacza, że Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną należy przesyłać na adres studio@monde.pl ze wskazaniem przyczyny reklamacji i oczekiwanej przez Usługobiorcę reakcji Usługodawcy;

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych;

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji następuje na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail;

4. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy;

 

Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.

2. Dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.

3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) komplet danych potrzebnych do wystawienia dokumentu sprzedaży – faktury VAT,

2) adres do korespondencji,

3) adresy poczty elektronicznej usługobiorcy.

4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niż wymienione w pkt 3 niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.